Film

Film de Politetrafluoroetilè no porós (PTFE), o més conegut com a Tefló, emprat com a film desemmotllant sobre models i motlles en processos amb composites, especialment en la fabricació de peces o motlles amb prepregs.

Aquest film teflonat resisteix temperatures de curat de curat de fins a 260 ºC.

Presenta una cara amb adhesiu per poder adherir a models i motlles fàcilment.

Otros productos

Shopping Cart