Política de privadesa

Política de Privadesa

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de SEALS AUTOMOCIÓN, SL , d’ara endavant també el Prestador, domiciliada al c/ PROGRÉS 42-44, 08850 GAVA, BARCELONA amb CIF B61941779, telèfon de contacte: 936473467, i email: SEAUTO@SEAUTO.ES

SEALS AUTOMOCIÓN, SL , com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals (LOPD-GDD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes al Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, SEALS AUTOMOCIÓN, SL us informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; fer les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de SEALS AUTOMOCIÓN, SL pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.

El Prestador, mitjançant asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, us informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a SEALS AUTOMOCIÓN, SL perquè procedisca al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

Les dades demanades es conservaran durant la vigència del contracte i durant un període addicional de 2 anys per facilitar si és el cas, canvis de productes en garantia, reclamacions, etc… Un cop esgotat aquest termini, mantindrem les dades bloquejades durant els terminis de prescripció legalment establerts.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

SEALS AUTOMOCIÓN, SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos ac/ PROGRÉS 42-44, 08850 GAVA, BARCELONA, enviant un correu electrònic a SEAUTO@SEAUTO.ES, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent. SEALS AUTOMOCIÓN, SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte:

  • Per obligació legal
  • Organitzacions o persones directament relacionades amb SEALS AUTOMOCIÓN, SL .
  • Forces i cossos de seguretat de l’Estat
  • Entitats Asseguradores
  • Agència Espanyola i/o Catalana de Protecció de Dades

Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

IMATGES CAPTADES PER CÀMERES DE SEGURETAT

SEALS AUTOMOCIÓN, SL té instal·lat un sistema de vigilància mitjançant càmeres a l’interior del local situat al c/ PROGRÉS 42-44, 08850 GAVA, BARCELONA per tal de garantir la seguretat i protecció dels treballadors, clients, usuaris i totes aquelles persones que concorrin a l’interior de les instal·lacions del Responsable.

La informació obtinguda i emmagatzemada pot ser cedida a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.

Transcorregut el termini de 30 dies com a màxim es procedirà a esborrar les dades demanades, llevat que en el transcurs daquest termini siguin requerides per autoritat competent.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de SEALS AUTOMOCIÓN, SL en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals .

A través d’aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de SEALS AUTOMOCIÓN, SL, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors en formen part. Això no obstant, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a SEALS AUTOMOCIÓN, SL, exonerant el Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

SEALS AUTOMOCIÓN, SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

SEALS AUTOMOCIÓN, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a què es pugui accedir pels \”links\” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de \”links\” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any , transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

PUBLICITAT XARXES SOCIALS

SEALS AUTOMOCIÓN, SL utilitza i és titular de perfils a les següents xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram, Whatsapp, Pinterest i Google+. Cadascuna disposa de la seva pròpia política de privadesa.

La finalitat de crear un perfil social a les xarxes socials és oferir informació d’interès de l’usuari i promocionar els seus productes i serveis.

L’ús de xarxes socials per part de l’usuari implica l’acceptació de la política de privadesa de la xarxa social i en cada cas la configuració del seu perfil per tal de garantir-ne la privadesa.

Les dades de l’Usuari a la Xarxa Social no seran tractades, facilitant la informació única i exclusivament de forma general, sense que això comporti el tractament de dades personals.

L’Usuari té dret a exercir els seus drets davant de l’empresa tenint en compte que l’exercici dels drets estarà ajustat per les condicions de la Xarxa Social i la seva privadesa.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Twitter: https://twitter.com/tos?lang=ca
Google+: https://www.google.com/policies/privacy/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Youtube: https://www.youtube.com/static?gl=es&template=terms&hl=ca
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Whatsapp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SEALS AUTOMOCIÓN, SL es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, SEALS AUTOMOCIÓN, SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre SEALS AUTOMOCIÓN, SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de GAVA.

Cistella de la compra
WeCreativez WhatsApp Support
Hola ¿Com et potde ajudar?